به دعوت بانوچه برای بازی وبلاگی آقاگل :

 

خوب یکی از برنامه های کودکی که من خیلی دوسش داشتم دوقولوهای افسانه ای بود ^_^

خوب حالا من میخوام نامه بنویسم برای جولزو جولی دوقولهای افسانه ای ^_^

 

سلام بر جولوز وجولی دوقولاهای افسانه ای قهرمانان کودکی من ^_^امیدوارم حالتان خوب باشد و در سلامتی کامل به سر ببرید .

 

اول میخوام از شما گله کنم که این جکو جونورا چیه شما وهم شهریهاتون میخورید خداوکیلی ؟ آخه سوپ خفاش هم شد غذا ؟ مورچه خوار هم شد غذا ؟

 

این غذا های مزخرف رو خوردید هم خودتونو بد بخت کردید هم مارو این کرونای گور به گور شده رو انداختید به جان ما وجهان .نکنید ترو خدا این کاررو

نخورید این مزخرفاتو . خوب بگذریم چیکار میکنید با پودونگ ؟ هنوز دنبالتونه ؟ راستی مارتین خوبه ؟ چیکار میکنه ؟

دوقولوهای عزیز امیدوارم تو مبارزاتتون علیه پودونگ ودارودستش همیشه پیروز باشید .

پیروز وتندرست باشید .

 

 

+++ البته جولز وجولی واقعا خواهر برادر نیستن بلکه جولز چینی و جولی انگلیسی از یه مادر جدا وتو ترجمه برای ما گفتن خواهر برادرن .

و پدر جولی هم گفتن داییشه .